font sinhalagovlkfont tamil

දෙපාර්තමේන්තුවේ පසුබිම

බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ප‍්‍රධාන වශයෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා සහ දැහැමි බොදු සමාජයක් පවත්වාගෙන යාමට අදාල කාලීන ව්‍යාපෘතීන් රාශීයක් ඉටුකරන අතරම 1931 අංක 19 දරණ විහාර දේවාලගම් ආඥා පනතින් බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත පැවරී ඇති වගකීම් වන බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන හා දේපල සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහාම යෙදවීමට අවශ්‍ය පරිපාලන සහාය ලබාදීම,විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා දිවයිනේ සියළු සාමණේර / උපසම්පදා භික්ෂූන් ලියාපදිංචි කර රෙජිස්ටර් පවත්වාගෙන යාම සිදුකරනු ලබයි. මෙම කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත දක්වන අංශ ඇතිකර ඇත.

 1. පාලන අංශය
 2. ගිණුම් අංශය
 3. විහාර දේවාලගම් අංශය
 4. සංවර්ධන අංශය
 5. දහම් පාසැල් අංශය
 6. ව්‍යාපෘති අංශය
 7. භික්ෂූ ලියාපදිංචි අංශය
 8. තොරතුරු අංශය

විහාර දේවාලගම් ආඥා පනතට අදාල කටයුතු දුර බැහැර සිද්ධස්ථාන වාසි ස්වාමීන්වහන්සේලාට ඉටුකරගැනීම පහසුකරනු වස් මහනුවර ප‍්‍රාදේශිය කාර්යාලය සහ රත්නපුර ප‍්‍රාදේශිය කාර්යාලය ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යනු ලබයි. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය, උන්නතිය හා ප‍්‍රවර්ධනය සඳහා ප‍්‍රධාන වශයෙන් පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් ‍මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

 1. ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල පවත්වාගෙන යාම හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
 2. දහම් පාසැල් කටයුතු -:    
  1. දහම් පාසල් පොත් මුද්‍රණය කර බෙදා හැරීම.
  2. දිවයින පුරා දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය පැවැත්වීම.
  3. දහම් පාසල් සිසු කුසලතා ඇගයිමේ වැඩසටහන් ප‍්‍රාදේශිය, දිස්ත‍්‍රික් හා සමස්ත ලංකා මට්ටමින් පැවැත්වීම.
  4. දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ගේ අධ්‍යාපන තත්වය නගා සිටුවීම සඳහා දහම් ගුරු සහතික පත‍්‍ර විභාගය පැවැත්වීම.
  5. දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා නිලඇඳුම් ලබා දීම.
  6. දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.
  7. දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම.
  8. දහම් පාසල් ගොඩනැඟිලි ආධාර ලබාදීම.
  9. දුෂ්කර දහම් පාසල් සඳහා ඩෙස් බංකු ලබාදීම.
  10. අඛණ්ඩව දීර්ඝ කාලයක් සේවයේ යෙදී ඇති දහම් පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ සේවා අගයකර සහතිකපත් ලබාදීම.
  11. දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පාලි භාෂා දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා පාලි භාශා ප‍්‍රවර්ධන පංති පවත්වා විභාගයක් පැවැත්වීම.
  12. අඩු අධ්‍යාපන මට්ටමක් සහිත දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට උසස් දහම් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම සඳහා ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සමඟත් බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලය සඳහාත් ඒකාබද්ධව දහම් සරසවිය වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
  13. දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පුස්තකාල දීමනාව ලබාදීම.
 3. ආයතනයේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරමින් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් සම්බන්ධ කටයුතු ,ආයතන කටයුතු ගොඩනැගිලි නඩත්තුව තැපෑල සම්බන්ධ රාජකාරි ,වාහන සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම.
 4. ආයතනයේ වියහියදම් පාලනය කරමින් වැය ශිර්ෂය වෙත ලබා දෙන මුදල් වියදම් කිරීම,ඒ සම්බන්ධ ගණන් පෙන්වීම , වැටුප් ගෙවීම, ආදී මූල්‍ය හා ගිණුම් කටයුතු ඉටු කිරීම.
 5. විහාර දේවාලගම් ආඥා පනතේ 4(1) වගන්තියේ බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් පාලනය පවත්නා බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වලට බස්නායක නිලමේවරුන් / භාරකරුවන් පත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ පරිපාලන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම.
 6. බෞද්ධ සිද්ධස්ථානවල දේපල පරිපාලනයට අවශ්‍ය සහය ලබාදීම, ‍මෙහිදී සිද්ධස්ථාන සන්තක ඉඩම් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබාදී එම සිද්ධස්ථාන වලට ආදායම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාදීම. සඟ සතු නිශ්චල දේපලවල සුරක්ෂිත භාවය සඳහා කටයුතු යෙදීම. සිද්ධස්ථාන සන්තක දේපල ආරාවුල් නිරවුල් කිරීමට මැදිහත්වීම ආදී කාර්යයන් ඉටු කිරීම.
 7. දිවයිනේ සියලුම විහාරස්ථාන බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි කිරීම, විහාරාධිපති තනතුර පිළිගැනීම.
 8. විහාරස්ථාන ආධාර, සිව්පස ආධාර, ආර්ථික දුෂ්කරතා පවතින විහාරස්ථාන සදහා ආධාර කිරීම.
 9. ප්‍රාදේශ්‍රීය ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩල පිහිටුවීමට අදාල කටයුතු.
 10. ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආදාහන කටයුතු සඳහා ආධාර කිරීම.
 11. නිදහස් දිනය, වෙසක් දිනය, පොසොන් දිනය සැමරීම සදහා විධි විධාන යෙදීම.
 12. විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිති ලියා පදිංචි කිරීම.
 13. විහාරස්ථාන සදහා සහන ගාස්තු මත දුරකථන, ජලය, විදුලිය වැනි පහසුකම් ලබාදීම සදහා අවශ්‍ය නිර්දේශය ලබාදීම.
 14. නිකාය හා නිකාය පාර්ශවයන් පිළිබද කටයුතු.
 15. කුළ දරුවන් පැවිදි කිරීම හා උපසම්පදා කටයුතු.
 16. නිකාය මූලස්ථාන සදහා ගෙවීම් කටයුතු (රියදුරු/කම්කරු)
 17. ලේඛකාධාර යටතේ පොත්පත් මිලදී ගැනීම් කටයුතු.
 18. දස සිල් මාතාවන් පිළිබද කටයුතු    
  1. ආරාම ලියාපදිංචි කිරීම.
  2. හැදුනුම්පත් නිතුත් කිරීම.
  3. අධ්‍යාපන ආයතන සම්බන්ධ කටයුතු.
  4. රැස්වීම් පිළිබද කටයුතු හා සංඝමිත්තා ගුණ සැමරුම.
 19. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සාමනේර ලියාපදිංචිය හා උපසම්පදා ලියාපදිංචිය.
 20. බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හැදුනුම්පත් සකස් කිරීම.
 21. විහාරස්ථාන සතු දේපල, බැංකු ගිණුම්වල ඇති මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු.